Kulturantropologi A

Fr.o.m. HT 2019 gäller en ny kursplan för Kulturantropologi A. Kursplanen uppdateras och beräknas vara klar 15 mars 2019. Redan nu kan du få en överblick av vad kursen innehåller under rubriken Kulturantropologi A, fr.o.m. HT 2019.

För dig som läser Kulturantroplogi A under våren 2019 är upplägget som tidigare, läs mer under rubriken Kulturantropologi A, t.o.m. VT 2019.

Kulturantropologi A, fr.o.m. HT 2019

Kursen och dess fyra delkurser introducerar kultur- och socialantropologins ämnesområde, dess synsätt, olika arbetssätt och vetenskapliga begreppsapparat. Den ger kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv.

Den första delkursen, Tänk som en antropolog! En introduktion, presenterar ämnets idéhistoria och utveckling. Genom diskussioner om etnografi som empirisk vetenskap, metod och beskrivning öppnas den antropologiska verktygslådan med centrala nyckelbegrepp som tillämpas på etnografiska exempel från olika delar av världen.

Delkurs två behandlar genus och sexualitet ur olika teoretiska och antropologiska perspektiv. I fokus står hur genus och sexualitet formas i bestämda kulturella och historiska sammanhang, för att genomsyra både individers självuppfattningar och samhälleliga maktstrukturer.
 
Den tredje delkursen, Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism, tar upp försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen analyseras hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella dimensioner.

Den fjärde och avslutande delkursen, Antropologi i praktiken: från ax till limpa och tillbaks igen, behandlar antropologiska arbetssätt i teori och praktik. Deltagarna får öva sig i empirisk datainsamling, textanalys och etnografisk skrivande.

Kulturantropologi A, t.o.m. VT 2019

A1 Introduktionskurs: Antropologiska perspektiv (7,5 p)

Vad är egentligen kulturantropologi? Vad innebär det att vara människa, historiskt och i vår egen samtid? Denna kurs presenterar ämnet antropologi, som studerar världens mångfald i syfte att förstå andra såväl som oss själva. Kursen lyfter fram exempel från antropologins historia samtidigt som den belyser fenomen som antropologer studerar idag. Som student uppmuntras du att fördjupa dig i teman som ifrågasätter invanda perspektiv. Kursen erbjuder en första inblick i de vetenskapliga och teoretiska perspektiv som format antropologin, dess nyckelbegrepp och etnografiska metoder, samtidigt som kursen erbjuder en antropologisk verktygslåda för dina fortsatta studier. Vilken skillnad kan egentligen antropologin göra, både vetenskapligt och rent praktiskt, i det omgivande samhället? Frågar du dina lärare, kommer de säga att antropologin kan förstå och förklara många av de problem som dagens samhällen brottas med.

Den här kursen kan du läsa separat eller som del i din grundutbildning i kulturantropologi.

Kursplan för Introduktionskurs i kulturantropologi

Bildtext: Antropologin tampas med samhällsproblem i världens alla hörn. Tjurbrottning i Arequipa, Peru. Foto: S. Baez Ullberg, 2017.

A2 Kulturer och samhällen (7,5 p)

Inom antropologin uppmärksammar vi sociala och kulturella likheter och olikheter. Människan är en ekonomisk och social varelse som ofta vill förklara sina beteenden utifrån rationella antaganden. Men en sådan förklaring räcker inte alltid. Denna kurs erbjuder dig som student möjlighet att utforska försörjningsstrategier och samhällsorganisation i små lokala såväl som i stora globala sammanhang, där ekonomiska och materiella förhållanden kopplas ihop med sociokulturella, symboliska och kosmologiska dimensioner. Under kursen kommer du att bekanta dig med nutida antropologisk forskning varvat med exempel från antropologins rika idéhistoria.

Kursplan för Kulturantropologi A

Bildtext: Äta bör man annars dör man - men hur gör man?. Dagens fångst i Santa Fe, Argentina. Foto: S. Baez Ullberg, 2005.

A3 Vardagslivets sociala organisation (7,5 p)

Vad har blodsband att göra med identitet, och vad har släktskap att göra med genus och klass? Om man kan vara både svensk och europé, kan man då vara både europé och amerikan? Dessa och andra frågor kommer du som student att närma dig under denna kurs. Kursen belyser hur människor i olika samhällen organiserar vardagslivet, både praktiskt och symboliskt. Med fokus på hur vi kan undersöka vardagslivet ur ett antropologiskt perspektiv får du som student lära dig hur sociala gemenskaper är organiserade, hur de formats, levs, och ständigt omformas.

Kursplan för Kulturantropologi A

Bildtext: Vart ska du resa? Antropologin tar dig överallt. New Taxi Park, Kampala, Uganda. Foto S. Finnström, 2006.

A4: Antropologiska arbetssätt (7,5 p)

Hur jobbar antropologer? Du har säkert redan mött lärare som betonar vikten av det etnografiska fältarbetet, som förklarar vilken fantastisk metod det är och vilket komplext och svårorganiserat material vi får tillgång till. Många jämställer antropologin som disciplin med dess arbetssätt. Och antropologer älskar sina fältstudier. Momentet syftar till att ge inblick i de metoder och arbetssätt som vi antropologer använder oss av. Här uppmärksammas också frågor om etik och hur antropologen egentligen kan studera de andra: om antropologerna betonar fältarbetet som metod, hur avgränsas egentligen fältet? Som student kommer du att få läsa, diskutera och bearbeta text, men även arbeta praktiskt.

Kursplan för Kulturantropologi A

Bildtext: Fältarbeta kan man göra överallt. Selfie med Emy i förgrunden som forskar om fotbollsmigranter i Sverige med ursprung från Ghana. Foto E Lindberg, 2018.

Efter att ha läst A-kursen vill vi att du ska ha fått smak för det antropologiska perspektivet, samtidigt som du fått se hur viktig antropologisk kunskap är för förståelsen av dagens samhällen, vårt eget och andra, och därmed att du också fått smak för att fortsätta fördjupa dig i ämnet. Vi ses på B-kursen!