Kulturantropologi B

Fr.o.m. HT 2019 gäller en ny kursplan för Kulturantropologi B. Kursplanen uppdateras och beräknas vara klar 15 mars 2019. Redan nu kan du få en överblick av vad kursen innehåller under rubriken Kulturantropologi B, fr.o.m. HT 2019.

För dig som läser Kulturantroplogi B under våren 2019 är upplägget som tidigare, läs mer under rubriken Kulturantropologi B, t.o.m. VT 2019.

Kulturantropologi B, fr.o.m. HT 2019

Kursen och dess fyra delkurser förmedlar fördjupande kunskaper och verktyg för antropologisk analys av kulturell och samhällelig variation. Den behandlar metoder utifrån olika teoretiska perspektiv i förhållande till regionala sammanhang.
 
Den första delkursen, Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt, behandlar antropologins idéhistoria samt vad ämnets historia kan bidra med för förståelsen av samtiden. Styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar undersöks samt hur äldre teorier skiljer sig från de teoretiska perspektiv som används idag.

Delkurs två, Homo Politicus: etnografiska perspektiv, tar upp hur politisk antropologi genom modeller kan förklara gruppdynamik inom sociala grupperingar och strömningar. Kursen behandlar etnografiska perspektiv på identitetsskapande processer, makt, motstånd och politisk organisering.
 
Den tredje delkursen, Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar, behandlar andliga vardagspraktiker och hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser. Vad betyder det att vara religiös och vad innebär trosföreställningar i vardagen? Hur kommer det sig att rörelser och konflikter i världen ofta refereras till i termer av religiösa föreställningar?

Den fjärde och avslutande delkursen, Mänskligheten i rörelse, behandlar en värld i ständig förflyttning. Folk flyr krig och katastrofer, flyttar för förbättrade levnadsvillkor eller av nyfikenhet. Globaliseringsprocesser skapar möjligheter för mobilitet och spridning av såväl varor som kulturella föreställningar. Såväl acceptansen för som motståndet mot migranter ökar, den globala ekonomin ger effekter på miljö och samhälle.

Kulturantroplogi B, t.o.m. VT 2019

B1 Antropologisk teori och metod (7,5 p)

Vad kan social- och kulturantropologins historiska verk lära oss om vår samtid? Kursen ger fördjupad kunskap i ämnets historia. Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, där teorier och metoder ses som uttryck för tidsandan, undersöker kursen styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar, samtidigt som kursen belyser relationen mellan teori, etnografi och det antropologiska fältarbetet.

Under föreläsningar och seminarier diskuteras hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag. Till skillnad från tidigare teoribyggens stora och vidsträckta anspråk tycks antropologin idag fokusera på vissa begränsade aspekter av det mänskliga livet. Eller vad innebär egentligen tonvikten på sammanhanget: är helheten större än summan av delarna?

Den här kursen kan du läsa separat eller som del i din grundutbildning i kulturantropologi.

Kursplan för Antropologisk teori och metod

Bildtext: Med historien i ryggen och blicken mot det okända. Före detta rebelledare, Gulu, Uganda. Foto S. Finnström 2005.

B2 Religion, ritual och samhälle (7,5 hp)

Vad betyder det att vara religiös? Kan man vara ateist och samtidigt tro på onda andar? I det svenska majoritetssamhället ses religion ofta som ett utdöende fenomen, men som fått ett plötsligt och svårförklarligt uppsving. Kursens antropologiska idéstoff, som belyser religion i ett bredare kulturellt och socialt perspektiv, erbjuder intressanta förklaringar till detta. Kursen fördjupar det jämförande studiet av religion och världsbild, ritual och myt, där det antropologiska perspektivet belyser hur vardagens religiösa utryck påverkar och påverkas av politik, sociala förhållanden och globalisering. Den här kursen öppnar upp för oväntade perspektiv och erbjuder antropologiska verktyg som hjälper dig att förstå religion som ett samtida fenomen.

Den här kursen kan du läsa separat eller som del din i grundutbildning i kulturantropologi.

Kursplan för Religionsantropologi

Bildtext: Tro det eller ej. Begravningsbyrå i Chivay, Peru. Foto: S. Baez Ullberg, 2016.

B3 Politisk och ekonomisk antropologi (7,5 hp)

Vad är egentligen en gåva? Varför fungerar pengar? Är pensionssparandet ett opium för folket? Det antropologiska studiet av människans ekonomiska liv, är också en studie av hennes politiska och kulturella liv. Med ett jämförande anslag, belyser kursen hur människor styrs av det ekonomiska livet, samtidigt som de genom sina sociala, kulturella och politiska vanor medvetet och omedvetet påverkar ekonomin. Under denna kurs kommer du som student undersöka och granska maktrelationer och ekonomiska och politiska processer som vid en första anblick kan tyckas vara lokalt begränsade men som samtidigt är sammanlänkade med större och mer övergripande, ibland globala politiska system.

Den här kursen kan du läsa separat eller som del i din grundutbildning i kulturantropologi.

Kursplan för Politisk och ekonomisk antropologi

Bildtext: Lower East Side på Manhattan är en kulturell smältdegel som på relativt kort del gått från att vara problematiskt ”invandrarghetto” till en ekonomisk lukrativ zon. Med människan i fokus studerar antropologin sådana processer. Foto: M. Utas, 2016.

B4 Uppsatsskrivande (7,5 hp)

Hur tänker egentligen en antropolog? I den här kursen får du möjlighet att själv formera en antropologisk problemställning. I samråd med en individuell handledare och utifrån tidigare delkursers teorier och metoder får du sedan bestämma hur just din frågeställning bäst kan undersökas och analyseras. Kursen tränar dig i vetenskapligt skrivande samtidigt som du får pröva dina vingar som skribent och antropolog.

Kursplan för Kulturantropologi B

Bildtext: Kan en antropolog studera en flygplats? Vilka teman skulle vara intressanta? Hur gör man? Vilorum på flygplatsen i Doha. Foto M. Utas, 2014.