Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Masterprogram i etnologi

Masterutbildningen i etnologi kan läsas som en ettårig alternativt tvåårig variant. Som masterstudent kan du utöver obligatoriska kurser i etnologi välja kurser vid andra institutioner och fakulteter. Utöver campusbaserad undervisning i Uppsala och Visby ges även nätbaserade kurser. Du har också möjlighet att göra praktik. Därutöver har vi ett nationellt och nordiskt samarbete, vilket ger våra studenter möjlighet att få kontakter även vid andra universitet.

Masterkurser i tillämpad kulturarvspolitik på Campus Gotland
Vi erbjuder tre masterkurser på Campus Gotland i Visby. Dessa kruser utgör en del av Magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling. Studenter som inte läser masterprogrammet kan också läsa dem som fristående kurser. Läs mer om kurserna nedan.

Mer information

Etnologi – Masterprogrammet i humaniora

Info for new students

Faculty courses

Read about Scholarship opportunities

Student Exchange Programs

In cooperation with the Department’s PhD program and the Engaging Vulnerability research program, we also offer combined masters and PhD courses that are multi-disciplinary and thematic. For a list of past courses, go here

Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Kursen ger kunskap om hur kulturarv produceras, förhandlas och brukas på olika samhälleliga arenor. Ett centralt perspektiv behandlar kulturarvens performativitet, det vill säga hur kulturarv med dess materialitet, berättelser och estetiska uttrycksformer kan användas som resurs för att exempelvis skapa platsidentitet, särprägel och attraktion. Ur aktuell kultur- och samhällsvetenskaplig forskning diskuteras sådana kulturarvsprocesser på fält som exempelvis världsarv, museer, traditioner och materiell kultur. Ett annat perspektiv belyser kulturarvspolitik och normativa kulturarvsföreställningar. Kursen ger färdigheter i att relatera kulturarvsproduktion och dess konsekvenser för frågor om hur social och kulturell hållbarhet görs, förstås och uppnås och med fokus på samtida turism och destinationsutveckling.

Mer information om kursen

Naturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Kursen utgår ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Miljöer har en tydlig platsbundenhet och centrala perspektiv be-handlar frågor om miljöns kommersiella återbruk som resurs inom grön turism och destinationsutveckling inom vitt skilda fält som naturhistoriska museer, nationalparker, ekoturism och trädgårds- och sommarhusturism. Med utgångspunkt i forskningsfält såsom etnologi, human-ekologi, kulturgeografi och antropologi uppmärksammas miljörättsaspekter där normativa värdemönster, visuella representationer och berättelser återspeglar naturens sociala och kulturella dimensioner. Kursen ger färdigheter i att använda tvärvetenskapliga perspektiv på frågor om hur relationer mellan människa och miljö påverkar hur social- och kulturell hållbarhet görs, förstås och uppnås med fokus på samtida turism och destinationsutveckling. 

Mer information om kursen

Kultur- och naturarv i praktiken (7,5 hp)

Kursen använder en bred definition av ”heritage” som både ett centralt kunskapsfält och analytiskt perspektiv. Kursen ger praktiska förhållningssätt till regelverk och förvaltning av kultur- och naturarv på lokal till global nivå. Du genomför, enskilt eller i grupp, ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på Gotland. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur social, kulturell och ekologisk hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Mer information om kursen