Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Gurbet Peker, etnologidoktorand

Gurbet Peker etnologidoktorand

Gurbet Peker är ny doktorand i etnologi. Hon är också en del av den tvärvetenskapliga forskarskolan inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur hållbarhet berättas och praktiseras i vardagen på Gotlands landsbygd.

Hennes forskningsintressen inkluderar även mänskliga-icke-mänskliga relationer, identitet och tillhörighet, stads- och landsbygdsrelationer, migration och materialitet.

Träffa fler nya medarbetare vid institutionen

Ny doktorsavhandling: Subjects of Feminism

Kristian Sandbekk Norsted försvarar sin avhandling Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in A Swedish Activist Community fredag den 5 mars kl 10 för doktorsexamen i kulturantropologi. Fakultetsgranskare är Beverley Skeggs, framstående professor i sociologi, Lancaster University.

Avhandlingen utforskar varför feminister för närvarande är ängsliga, som så många andra är idag. Ett antal analytiska ramar belyser ångest som en zeitgeist; en som i allt högre grad verkar strukturera våra liv. Men dessa ramar beskriver eller förklarar inte tillräckligt hur ängslighet utvecklas bland specifika grupper av människor.

Baserat på tretton månaders deltagarobservation i delar av den feministiska aktivistgemenskapen i Stockholm diskuterar avhandlingen flera framträdande drag i samtida feministisk kultur.

Försvaret kommer att äga rum på campus Engelska parken, Uppsala universitet (begränsade platser) och över zoom. För mer information, vänligen kontakta Sverker Finnström, studierektor forskarutbildning.
Mer information om Kristians doktorsavhandling och försvaret.
 

Bokomslag: Manifestation över att systerskapet ser dig

Doktorsavhandling: Embodied citizenship in the making

Nika Rasmussen försvarar sin avhandling Embodied citizenship in the making: Bolivian urban youth at the crossroads of social hierarchies den 12 mars kl 10:15 för doktorsexamen i kulturantropologi. Fakultetsgranskare är Andrew Canessa, professor, University of Essex.

Avhandlingen, Embodied citizenship in the making. Bolivian urban youth at the crossroads of social hierarchies, analyserar kroppen som en nod för maktrelationer och skapandet av känslan av samhällelig tillhörighet. Baserat på ett fältarbete bland urbana, bolivianska ungdomar undersöker den kopplingar mellan föreställningar om kroppar, sociala hierarkier och samhälleliga inkluderingar. Trots Morales-regeringens nationsskapande avkoloniseringsprojekt, fortlevde gamla, diskriminerande strukturer och föreställningar bland ungdomarna. Sociala hierarkier och skillnadsskapande processer genomsyrade deras vardagsliv. Avhandlingen visar hur föreställningar om ras, klass, kön, ålder, sexualitet och plats materialiserade kroppar. Vissa kroppar ”smälte in” genom hur de förkroppsligade normer; andra ”stack ut” och kändes obekväma. Den här relationen mellan samhälle, stat och individ kan produktivt studeras med ramverket ”förkroppsligat medborgarskap”. Ramverket tar fasta på länken mellan nationskapande projekt, hur tillhörigheter på olika samhälleliga nivåer och sociala hierarkier produceras och är sammanflätade, kombinerat med en intersektionell förståelse av maktrelationer. Detta åskådliggör att medborgarskap är en ständigt pågående, förkroppsligad och levd erfarenhet i vardagen.  

Disputationen kommer att äga rum på campus Engelska parken, Uppsala universitet (begränsade platser) och över zoom. För mer information, vänligen kontakta Sverker Finnström, studierektor forskarutbildning.

Mer om Nikas doktoravhandling i DiVA 

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-02-22