Lika villkorsgrupen

Till Lika villkorsgruppen kan du vända dig om du upplever någon del av din utbildning vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi som kränkande eller diskriminerande på något sätt.

Om gruppens arbete

  • Gruppens arbete utgår ifrån att Institutionen är skyldig att förebygga och åtgärda diskriminering
  • Alla anställda och studenter skall bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund
  • Lika villkor är en kvalitetsfråga för organisationen och en rättvisefråga för individen
  • Gruppen består av två lärarrepresentanter, två doktorander och ett flertal studenter