Att studera hos oss

Universitetsgemensam information

Mycket av det som rör dina studier vid vår institution är gemensamt för hela Uppsala universitet. Därför är det viktigt och till stor hjälp att känna till följande länkar till sidor på Uppsala universitets hemsida:

www.uu.se/utbildning

Här hittar du information om bland annat kurs- och programutbud, ansöknings- och antagningsprocessen, boende i Uppsala och på Gotland, examen och karriär

www.uu.se/student

Här hittar du information om bland annat universitetets stöd- och servicefunktioner för studenter, bostäder och studentliv i Uppsala och på Gotland, studenters arbetsvillkor, information om utlandsstudier, etc.

www.studentportalen.uu.se

Studentportalen är Uppsala Universitets gemensamma webbportal för studenter. Här hittar du information om universitetetskurser i allmänhet och om din/dina egna kurser i synnerhet. Här kommer du som registrerad student dels att kunna ta del av relevant kursmaterial och sköta mycket av inlämningar och kontakt med kursansvariga och övriga kursdeltagare, dels att kunna redigera dina egna kontaktuppgifter.

www.engelskaparken.uu.se

Vår institution finns både i campus Engelska Parken – Humanistiskt centrum och på campus Gotland. På campus Engelska Parkens hemsida hittar du bland annat adresser till vår och andra institutioner, en kvartersskiss, information om öppettider och allmän information som rör kopiering/utskrift, passerkort, datasalar, Karin Boye-biblioteket, restaurang/café och andra faciliteter på campus. Information om campus Gotland hittar du här: www.campusgotland.uu.se/

INSTITUTIONSSPECIFIK INFORMATION (in Swedish)

Kursadministratör

Som student kommer du med all säkerhet att i något skede ha kontakt med institutionens kursadministratör. Denna person handhar en stor del av det administrativa arbetet som rör kurser och program vid vår institution. Till exempel är det kursadministratören som sköter registreringar, omregistreringar och avregistreringar. Även studievägledning och inrapportering av studieresultat och kursbetyg sköts av kursadministratören. En del kurslitteratur finns till försäljning hos kursadministratören. I förekommande fall anges detta i litteraturlistan.

Kursadministratören träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter finner du här: http://katalog.uu.se/orgInfo/?languageId=3&orgId=HH11

Studierektorer

Vid institutionen finns en studierektor för utbildning på grundnivå och en för utbildning på avancerad nivå (master). Studierektorerna är de pedagogiska ledarna vid institutionen och ansvarar därmed för utbildningens pedagogiska kvalité. Studierektorerna handhar bl.a. tillgodoräknanden, behörighetsbedömningar, ämnes- och utbildningsinformation samt frågor som rör utbildningens innehåll och uppläggning.

Studierektorerna träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter finner du här: http://katalog.uu.se/orgInfo/?languageId=3&orgId=HH11

Registrering, avregistrering och studieuppehåll

När du antagits till en kurs hos oss får du hemskickat information om datum och tid för registrering och kursstart. Observera att du måste närvara personligen eller genom ombud vid registreringen, annars riskerar du att förlora din plats.

Vid sen anmälan kan dock handläggningstiden vara lång och göra att du missar kursstart och värdefull undervisning så vi rekommenderar dig att söka ut kursen på Studentportalen för att hitta publik information om kursstart, preliminärt schema m.m. Hör gärna av dig till kursadministratören vid frågor om platstillgång.

Om du önskar avregistrera dig från en kurs kontaktar du kursadministratören. Samma sak gäller om du önskar avbryta dina studier eller ta studieuppehåll.

Terminstider, terminsstart och schema

Det akademiska läsåret består av en hösttermin och en vårtermin. Höstterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 1 september och löper t.o.m. vecka 2 eller 3. Vårterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 18 januari och löper t.o.m. första veckan i juni.

Vid institutionen hälsas A-kurserna och förstaterminsstudenterna på kandidatprogrammet välkomna vid en gemensam terminsstart som annonseras i samband med att informationsbrev om kursstarter och registreringar skickas ut.

Senast fem veckor före kursstart finner du ett översiktsschema som innehåller information om datum, klockslag och salar för våra kurser i Time Edit http://schema.uu.se

Ett detaljschema med föreläsningstitlar, läsanvisningar och uppgifter om lärare görs tillgängligt i Studentportalen senast en vecka före kursstart.

Undervisningsformer, examination och närvarokrav

Allt som rör undervisningsformer, kursmål, examinationsformer, närvarokrav och betygsskala finner du specificerat i kursplanen eller utbildningsplanen för den kurs eller det program du läser.

Funktionsnedsättning och Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. För att få stöd ska du kunna visa intyg på funktionsnedsättningen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionshinder för att planera stödet. Mer information och kontaktuppgifter finns här: http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/

Om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet.  Vid universitetet finns en Språkverkstad som är öppen för alla studenter som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning. Där får man extra stöd om man har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer om detta http://www.sprakverkstaden.uu.se/svarigheter

Studentrepresentation

Studenter vid institutionen finns representerade i Institutionsstyrelsen och i Lika villkor-kommittén. Därtill representeras studenter på grundnivå och avancerad nivå i institutionens grundutbildningsråd för kulturantropologi respektive etnologi som studierektorerna sammankallar till två gånger per termin.