Masterkurser Campus Engelska Parken

Etnografi (7,5 hp)

Etnografi är en kvalitativ metod som har sitt ursprung i kultur- och socialantropologi, men som sedan länge används flitigt även bland etnologer. Med utgångspunkt i etnografi kommer studenter att fördjupa sig i olika relaterade metoder både genom textläsning och i praktiska övningar. Kursen ges på engelska och samläses med masterstudenterna i kulturantropologi.

Mer information om kursen

Etnologisk vetenskapssyn (7,5 hp)

Kursen Etnologisk vetenskapssyn syftar till att ge fördjupade kunskaper inom aktuell etnologisk forskning, dess teoribildning och metoder samt att diskutera samtida kulturteoretiska problemställningar och anknyta till diskussionerna om tidigare forskningspraktik. Kurslitteraturen är såväl etnologisk som hämtad från grannvetenskaperna. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Mer information om kursen

Från medeltidsromantik till klimatapokalyps

Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat

Berättelser är kraftfulla kulturella verktyg. De skapar förutsättningar för hur vi upplever och hanterar händelser och fenomen i vår vardag samtidigt som gjorda erfarenheter också skapar berättelser. Vi studerar detta med utgångspunkt i ett antal teman, där den gemensamma nämnaren är just berättelser och berättande.

Denna kurs handlar om hur kulturarv uppstår i teori och praktik, om hur folklore och berättelser om det förflutna utgör viktiga ingredienser i kulturarvsprocessen och upplevelseindustrin, om hur t.ex. spökturism, dramatiserade museivisningar och medeltidsfestivaler skapar historia.

Kursen tar även upp hur berättande om katastrofer formar hur vi förstår och reagerar på katastrofer: berättelser kan få påtagliga konsekvenser för samhällets katastrofhantering och människors liv i katastrofens skugga. Bland annat diskuteras jordbävningen i Lissabon, orkanen Katrina och berättelser om klimatförändringar.

Mer information om kursen

Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp)

Kursen förmedlar avancerade kunskaper inom aktuell etnografisk kvalitativ forskning. Tonvikten ligger på hur teoretiska perspektiv och kvalitativa metoder tillämpas på empiriska fält och andra typer av material samt vid uttolkning och textpresentation. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom ett urval av aktuella etnologiska forskningsområden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och i förekommande fall grupparbeten.

Mer information om kursen

Masterkurser Campus Gotland

Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Kursen ger kunskap om hur kulturarv produceras, förhandlas och brukas på olika samhälleliga arenor. Ett centralt perspektiv behandlar kulturarvens performativitet, det vill säga hur kulturarv med dess materialitet, berättelser och estetiska uttrycksformer kan användas som resurs för att exempelvis skapa platsidentitet, särprägel och attraktion. Ur aktuell kultur- och samhällsvetenskaplig forskning diskuteras sådana kulturarvsprocesser på fält som exempelvis världsarv, museer, traditioner och materiell kultur. Ett annat perspektiv belyser kulturarvspolitik och normativa kulturarvsföreställningar. Kursen ger färdigheter i att relatera kulturarvsproduktion och dess konsekvenser för frågor om hur social och kulturell hållbarhet görs, förstås och uppnås och med fokus på samtida turism och destinationsutveckling.

Mer information om kursen

Naturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Kursen utgår ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Miljöer har en tydlig platsbundenhet och centrala perspektiv be-handlar frågor om miljöns kommersiella återbruk som resurs inom grön turism och destinationsutveckling inom vitt skilda fält som naturhistoriska museer, nationalparker, ekoturism och trädgårds- och sommarhusturism. Med utgångspunkt i forskningsfält såsom etnologi, human-ekologi, kulturgeografi och antropologi uppmärksammas miljörättsaspekter där normativa värdemönster, visuella representationer och berättelser återspeglar naturens sociala och kulturella dimensioner. Kursen ger färdigheter i att använda tvärvetenskapliga perspektiv på frågor om hur relationer mellan människa och miljö påverkar hur social- och kulturell hållbarhet görs, förstås och uppnås med fokus på samtida turism och destinationsutveckling. 

Mer information om kursen

Kultur- och naturarv i praktiken (7,5 hp)

Kursen använder en bred definition av ”heritage” som både ett centralt kunskapsfält och analytiskt perspektiv. Kursen ger praktiska förhållningssätt till regelverk och förvaltning av kultur- och naturarv på lokal till global nivå. Du genomför, enskilt eller i grupp, ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på Gotland. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur social, kulturell och ekologisk hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Mer information om kursen