Etnologi A

A-kursen i etnologi ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges hösttermin.

Oavsett vilken kursvariant du väljer får du en introduktion till etnologi och folkloristik med en bred översikt över vad etnologi är och vad etnologer gör. Du får kunskaper om sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom övningar lär du dig att tolka och analysera kulturella mönster, identiteter och konflikter, i samtiden och utifrån historiska och transnationella perspektiv. I egna undersökningar lär du dig att reflexivt använda kulturanalytiska teorier och metoder. Du kommer här att behandla teman som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt flykt, migration och föreställningar om ras. Även etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och olika källmaterial behandlas.

Campusvarianten är därutöver något mer inriktad på frågor om hur kulturer formas av sociala och ekonomiska omständigheter. Det nätburna kursalternativet har en motsvarande profilering mot kulturarv och hur platser och regioner påverkas i en allt mer globaliserad värld, bland annat i förhållande till besöks- och upplevelseindustri.
 
Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och med mycket annat.

Etnologi A på distans

Om du väljer att studera på distans genom nätburen undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
 2. Samhällsomvandling och social organisation: nationsbygge och kulturell identitet
 3. Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst
 4. Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism

Etnologi A på Campus Engelska parken

Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
 2. Samhällsomvandling och social organisation: försörjning och livsformer
 3. Föreställningsvärldar: tro och ritual
 4. Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Kursplan och ansökan


Till högst upp på sidan

Etnologi B

B-kursen i etnologi ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges vårtermin.

Oavsett vilken kursvariant du väljer får du lära dig folkloristiskt orienterade perspektiv i studiet av expressiva former och gestaltningar i både äldre folklig tradition och hos dagsaktuella kulturuttryck. Du får även ingående kunskaper om kulturteoretiska perspektiv och deras tillämpning i aktuell etnologisk forskning. Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna i att planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. Kursen avslutas med en uppsats motsvarande 7,5 hp.

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och mycket annat.

Etnologi B på distans

Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Uttrycksformer: musik, dans och bild
 2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
 3. Etnologiska källor och metoder
 4. Etnologisk uppsats

Etnologi B på Campus Engelska parken

Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

 1. Uttrycksformer: berättelser och berättande
 2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
 3. Etnologiska källor och metoder
 4. Etnologisk uppsats

Kursplan och ansökan


Till högst upp på sidan

Etnologi C

Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv och hur dessa tillämpas inom etnologisk och folkloristisk forskning. Den syftar till fördjupad förståelse av sambanden mellan teoretiska perspektiv och analys av material samt mellan perspektiv och fältmetoder. I kursen ingår ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete omfattande bland annat avgränsning av problemområde, materialinsamling, analys och vetenskapligt författande. De delkurser som ingår är:

 1. Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp
  Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv. Genom övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan teori, material och analys. Deltagarna fördjupar sina kunskaper om hur olika perspektiv leder till skiftande kunskapsresultat.
   
 2. Från undersökning till text, 7,5 hp
  Kursen behandlar hur vetenskapliga studier genomförs. Deltagarna utvecklar sina kunskaper om samspelet mellan problemformulering, teori, metod och empiri. Fördjupad förståelse för vetenskaplig textproduktion sker också genom sökning och värdering av forskningslitteratur.
   
 3. Uppsats, 15 hp
  Kursen bygger på ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete på fördjupningsnivå. Uppsatsarbetet varvas med seminarier där metodfrågor prövas och framväxande uppsatstexter granskas kritiskt. Momentet avslutas med ett seminarium där de färdiga uppsatserna ventileras.

Kursplan och ansökan


Till högst upp på sidan